Avflyttningsbesiktning av lägenheter

Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är ventilations-, värme och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar gjorts eller att otillåtna installationer gjorts.

Läs mer

SNÖSKOTTNING AV YTTERTAK

Is och snö ska tas bort snarast – avspärrning fråntar inte ansvar Du som fastighetsägare eller ledamot i bostadsrättsföreningen är skyldig att se till att snö och is som kan rasa ned tas bort, som det uttrycks i ordningslagen, utan oskäligt dröjsmål. Det innebär i de flesta fall att snön och isen ska tas bort…

Läs mer
VIKTIGA SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ

VIKTIGA SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – Dokumentation av brandskyddet bör fin- nas för att säkerställa att brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga. Till- syn och dokumentation bör utföras och uppdateras årligen. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) – OVK-besiktning ska utföras i samtliga fler- bostadshus och lokaler. Intervallet mellan besiktningen skiljer sig beroende på vilket ventilationssystem fastigheten har. Lekplatsbesiktning – Utöver regelbunden tillsyn bör…

Läs mer

Bostadsrättsföreningar

BRF:er står inför många utmaningar och ADB Fastighetsservice löser ofta frågeställningar som rör energideklarationer, värdering, besiktningar och underhållsplanering.

Läs mer

Branschregler Säker Vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren. Dokumentation…

Läs mer

6 tips till valberedningen

1. Börja i tid – Det är inte ovanligt att valberedningen kommer på att det snart är årsstämma och att man därför snabbt behöver få ihop förslag till en styrelse. Problemet är att man då har alldeles för kort tid på sig för att få ihop rätt kandidater som formar en bra grupp. Det bästa…

Läs mer

Välkommen till ADBs fastighetsportal

Digital plattform för professionell fastighetsförvaltning och underhåll i molnet.  Fastighetssystem för förvaltning och underhåll. ADBs webbaserat fastighetssystem för teknisk förvaltning, med dedikerade funktioner för drift och underhåll och är ett komplett system för professionell fastighetsförvaltning. En av systemets styrkor är dess flexibla hantering av ärendeprocesser. Varje ärendetyp kan förses med flera ärendeprocesser som ni själv skapar…

Läs mer

Ogräsbekämpning med hetvatten!

Ogräsbekämpning och sanering med hetvatten. Kan användas dels till ogräsbekämpning, högtrycktvätt av bänkar/gravstenar/entréer/gatsten eller skyltar m.m. samt bevattning. Det finns flera olika munstycken till maskinen och omställningen går snabbt från rengöring till ogräsbekämpning.

Läs mer

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Brand, risk & säkerhet För att säkerställa brandskyddets kvalitet över tid ska ägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand samt livräddning vid brand eller annan olycka. Åtgärder ska vidtas för att förebygga och förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete ska därför bedrivas under…

Läs mer

Energideklaration via ADB

Det är dags att förnya Energideklarationen för många föreningar. Beställ energideklarationen via ADB! Ni som har er tekniska förvaltning hos oss på ADB får enkelt hjälp med dokumenten som behövs. Krav på Energideklarationer av byggnader infördes för ca 10 år sedan i syfte att få fastighetsägare och företag att minska sin energiförbrukning. Energideklarera din byggnad Vill…

Läs mer