SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Brand, risk & säkerhet För att säkerställa brandskyddets kvalitet över tid ska ägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand samt livräddning vid brand eller annan olycka. Åtgärder ska vidtas för att förebygga och förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete ska därför bedrivas under…

Läs mer