VIKTIGA SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ

VIKTIGA SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ

 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – Dokumentation av brandskyddet bör fin- nas för att säkerställa att brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga. Till- syn och dokumentation bör utföras och uppdateras årligen.
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) – OVK-besiktning ska utföras i samtliga fler- bostadshus och lokaler. Intervallet mellan besiktningen skiljer sig beroende på vilket ventilationssystem fastigheten har.
 • Lekplatsbesiktning – Utöver regelbunden tillsyn bör lekutrustningen säkerhetsbesik- tigas årligen och dokumenteras med protokoll av person med specialkompetens.
 • Taksäkerhet – Besiktning av taksäkerhetsutrustningen bör utföras minst vart femte år av sakkunnig i taksäkerhet, vilka kan hittas på: www.taksakerhet.se.
 • Besiktning av hissar – För att fastighetens hissar ska få användas, krävs att de besik- tigas eller kontrolleras årligen och att anordningen godkänns.
 • Energideklaration – Enligt Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader, ska energideklaration utföras var 10:e år.
 • Radonmätning – Regeringen har satt upp ett mål om att radonhalten i alla bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m3 luft. Radonmätare kan beställas via kommunens miljö- kontor eller direkt från ett mätlaboratorium.
 • PCB-inventering – Samtliga byggnader uppförda 1956-1969 ska vara inventerade och sanerade senast den 30 juni 2016. Tillsynsmyndigheten, i regel kommunen, har ett visst utrymme för att ge dispenser från tidsgränserna för sanering.
 • Brandskyddskontroll och täthetsprovning av eldstäder – Eldstäder ska genomgå en brandskyddskontroll vart sjätte år, vilket är något som fastighetsägaren beställer. Ungefär varannan gång är det också lämpligt att provtrycka rökkanalerna för att kon- trollera tätheten.
 • Besiktning av tryckkärl – Vissa tryckkärl såsom expansionskärl, varmvattenberedare, pannor och rörledningar ska besiktigas av ackrediterade företag.
 • Besiktning av gasledningar – Ledningarna bör täthetsbesiktigas vart femte år, vilket gasleverantören vanligtvis åtar sig.
 • Is och snö på tak – Det är fastighetsägarens ansvar att utan oskäligt dröjsmål av- lägsna snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats.