Uppförandekod

ADB Fastighetsservice bedriver verksamhet på ett ansvarstagande sätt.
Därför har bolaget antagit en uppförandekod där syftet är att ge vägledning och betona de principer som styr företaget i förhållande till anställda, affärspartners och andra intressenter.

ADB Fastighetsservice ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. ADB Fastighetsservice arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

I ADB Fastighetsservice gäller som grundkrav att följa nationella lagar. Den uppförandekod som ADB Fastighetsservice beslutat om är baserad på FNs Global Compact och följer också ADB Fastighetsservice kärnvärden.