SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Brand, risk & säkerhet

För att säkerställa brandskyddets kvalitet över tid ska ägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand samt livräddning vid brand eller annan olycka. Åtgärder ska vidtas för att förebygga och förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete ska därför bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid.

Vi kan hjälpa er med att upprätta ett komplett systematiskt brandskyddsarbete, oberoende av verksamhet.

Syfte och målsättning med SBA

Syftet med det systematiska brandskyddsarbetet är att skapa kontroll så att bränder inte inträffar. Om de inträffar så ska verksamheten veta hur de ska agera för att minimera skadorna.

Enskilda punktinsatser ger inte ett bra brandskydd. Det är det ständigt pågående arbetet och vaksamheten i vardagen som ger ett bra brandskydd.